छात्र रिक्ति

 

 छात्र रिक्ति की स्थिति   21.04.2018

 

CLASS  Intake Capacity T. Enrolled Student  Vacancy   कुल रिक्त
कक्षा अधिकतम क्षमता कुल छात्र नामांकित
I 80 65 15
II 80 71 9
III 80 81 0
IV 80 81 0
V 80 80 0
VI 80 83 0
VII 80 74 6
VIII 80 79 1
IX 80 108 0
X 80 48 32
XI Sci 40 7 33
XI Hum 40 3 37
XII Sci 40 16 24
XII Hum 40 32 8